Skip to Content

Forretnings-betingelser

1.0 Grundlaget
Arbejdet udføres på grundlag af Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere
(AB-forbruger) eller AB18, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af kontrakten eller nærværende forretningsbetingelser

2.0 Ydelsen
Andersen VVS A/S udfører tømrer maler, mure og VVS-entrepriser. Det vil sige at, at vi udfører arbejdet i hovedentreprise medmindre en anden entrepriseform er aftalt skriftligt i kontrakten.

Det er bygherren, evt. i samarbejde med bygherrens byggetekniske rådgiver, der definerer opgaven, som danner grundlag for tilbuddet og opgavens udførelse.

3.0 Myndighedsbehandlingen
Bygherre er ansvarlig for indhentning af evt. byggetilladelse hvis dette er påkrævet for entreprisens udførelse.

Hvis der i forbindelse med projektet skal udføres beregninger eller andet rådgiverarbejde, udføres dette – medmindre andet aftales – af Bygherrens rådgiver for dennes regning. Bygherre skal senest ved opstart af entreprisen forelægges Andersen VVS A/S kopi af byggetilladelsen.

4.0 Arbejdssted og eksisterende forhold
Andersen VVS A/S forudsætter at der kan monteres nøgleboks på ejendommen.

Såfremt det er nødvendigt for entreprisen udførelse, vil der ved arbejdsstedet blive opstillet ét stk. 20 fods materialecontainer i hele entrepriseperioden. Tilladelse til opsætningen indhentes af Andersen VVS på Bygherrens vegne.

Det er Bygherrens ansvar, at der i byggeperioden er adgang til at udføre de arbejder som berøre de omkring liggende ejer- andels- og lejemål, på hverdage mellem 07:30 – 16:00. Nægtes eller forhindres Andersen VVS A/S i at få adgang, vil det medføre krav om tidsfristforlængelser m.v. jf. AB.

Bygherren skal foretage nødvendige undersøgelser af miljøfarlige stoffer. Miljøfarlige stoffer håndteres som ekstraarbejde og vil blive fakturerer særskilt.

Ved konstatering af ulovlige installationer er Andersen VVS A/S forpligtelse til at gøre Bygherren opmærksom herom. Udbedring af installationen skal ske i henhold til gældende lovgivning.

Andersen VVS A/S forbeholder sig retten til at bruge billeder af badeværelset i markedsføringsmateriale

5.0 Udførelsen
Entreprisen omfatter alle, til entreprisens fulde færdiggørelse, nødvendige ydelser og leverancer i henhold til tilbuddet.
Tolerancer for det udførte er i henhold til normal klasse, jf. www.tolerancer.dk.

6.0 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er i henhold til AB Forbruger / AB18. Der faktureres kr. 278,- pr faktura i miljøafgift og administrationsomkostninger. Ekstraarbejde kan faktureres særskilt.

7.0 Vedståelse af tilbuddet
Tilbuddet er gældende i 30 kalenderdage.

8.0 Forsikring og garanti
Andersen VVS A/S har jf. AB-forbruger §8 den sædvanlige ansvarsforsikring hos TopDanmark med forsikringsaftalenummer 9407 142 141
Andersen VVS A/S er medlem af Byg Garanti ordningen, www.byggaranti.dk

Andersen VVS A/S forbeholder sig retten til at bruge billeder af badeværelset i markedsføringsmateriale

Back to top
+45 3252 3037
Få et tilbud